• Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji majątku trwał‚ego oraz wyposażenia,
  • przygotowanie zgłoszeń„ do ubezpieczenia społ‚ecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń„ i o dzieł‚o oraz obowią…zują…cych deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych,
  • przygotowanie miesięcznych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych, deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usł‚ug,
  • współuczestniczenie i udzielanie wyjaś›nień„ przed organami kontroli skarbowej.
Realizacja: SIRINO biuro rachunkowe szczecin biuro księgowe szczecin